AVUKAT

AVUKAT

TANIM

Bireylerin  birbirleriyle  ve  devletle  iliŞkilerinde  ortaya  çıkan  anlaŞmazlıklarda  hukuki  bilgisine  baŞvurulan  ve

bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kiŞidir.

 

 

 

 

A GÖREVLER

 

 

–             Bir  kimsenin  avukatlığını  (müvekkilinin  vekillik  istemini)  kabul  etmeden  önce  ilgiliyi  dinler,  varsa dava dosyasını inceler,

–             Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

–             Dava  konusu  ile  ilgili  yasaları,  yüksek  mahkemelerin  kararlarını  inceler  ve  bunları  savunmasına

dayanak yapar,

–             Mahkemelerde çeŞitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

–             Dava ile ilgili geniŞ araŞtırma ve inceleme yapar,

–             Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

–             Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuŞma yapar,

–             Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlar,

–             İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir ve danıŞmanlık yapar,

–             İcra takipleri yapar,

–             Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

 

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

 

–             Kırtasiye ( Dosya, klasör, kağıt, kalem ),

–             Daktilo, bilgisayar,

–             Avukatlık cübbesi,

–             Mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleŞmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

 

AVUKAT

 

 

 

 

B MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 

Avukat olmak isteyenlerin;

–      Sözel yeteneğe,

–      Olaylar ve ilkeler arasında iliŞki kurabilme gücüne,

–      Olayları derinliğine araŞtırma merakına,

–      BaŞkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,

–      Akıcı konuŞma becerisine ve

–      Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

 

 

C ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

 

Avukatlar,  büro  ve  adliye  gibi  kapalı  ortamlarda,  gerektiğinde  keŞif  çalıŞmaları  için  açık  alanlarda çalıŞırlar. ÇalıŞmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet

görevlileriyle iletiŞim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.

 

AVUKAT

 

 

D MESLEK EĞİTİMİ

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

 

Mesleğin eğitimi Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Antalya),

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (EskiŞehir),

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara),

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi (Erzurum),

BahçeŞehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (İstanbul),

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Ankara),

BaŞkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara),

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Mersin-Tarsus),

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara),

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Diyarbakır),

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İzmir),

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kayseri),

Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul),

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara),

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (İstanbul),

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul),

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul),

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Konya),

Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Ankara),

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Bursa),

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul),

 

 

ÖN EĞİTİMDE BAİARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Mantık,                     – Türkçe ve Kompozisyon

– Sosyoloji,                 – Tarih

 

AVUKAT

 

 

D MESLEK EĞİTİMİ

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime GeçiŞ Sınavı (YGS) ve Lisans YerleŞtirme Sınavı‟nda (LYS) “Hukuk” lisans programı için yeterli TM-2”puan almak.

Öğrenci Seçme ve YerleŞtirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda“Hukuk lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

 

Bu  yükseköğretim  programında  öğrenim  görmek  isteyen  adaylar,  liselerin  Türkçe-Matematik  alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleŞtirme iŞleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleŞtirilmektedirler.

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dıŞında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleŞme Şansları azalmaktadır.

Adalet  ön  lisans  programını  baŞarı  ile  bitirenler,  ÖSYM  tarafından  açılan  Dikey  GeçiŞ  Sınavı‟nda  baŞarılı

oldukları takdirde, “Hukuk” lisans programına dikey geçiŞ yapabilirler.

 

 

 

 

 

D MESLEK EĞİTİMİ

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

 

Eğitim  süresi  4  yıldır.4  yıllık  ön  eğitimi  tamamlandıktan  sonra  1  yıllık  staj  dönemi  vardır.  Stajın  6  aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalıŞarak geçer.

Eğitimin 1. yılında: Hukuka GiriŞ, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,

2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İŞletme Ekonomisi, HaberleŞme Hukuku, ÇalıŞma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,

3.  yılında:  Medeni  Hukuk  (EŞya  Hukuku),  Borçlar  Hukuku,  Ticaret  Hukuku  (Kara  Ticaret  Hukuku)  Hukuk Felsefesi  ve  Hukuk  Sosyolojisi,  Ceza  Hukuku  (Özel  Hükümler),  Yabancı  Dil  ve  seçmeli  derslerden:  Hukuk Metodolojisi,  Umumi  Hukuk  Tarihi,  İktisadi  DüŞünceler  Tarihi,  Doğal  Kaynaklar  Hukuku,  Hava  ve  Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar,

4.  yılında:  Ceza  Usulü  Hukuku,  İŞ  Hukuku  ve  Sosyal  Güvenlik  Hukuku,  Genel  Kamu  Hukuku,  İcra-İflas Hukuku,  Adli  Tıp,  Devletler  Özel  Hukuku,  seçmeli  derslerden  de,  Askeri  Ceza  Hukuku,  Adalet  Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H-EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeŞitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda yanında staj yapılan  avukat  tarafından  verilen  rapor  ıŞığında  Baro  Yönetim  Kurulunca  sözlü  sınav  yapılır.  Yapılan  sınav sonucunda yeterli görülmeyenlerin stajı tekrarlanabilmektedir.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

 

Hukuk  Fakültesi  eğitimini  tamamlayanlar  “Lisans  Diploması”,  stajını  tamamlayanlar  “Avukatlık”  belgesi

alırlar

 

 

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

 

Hukuk   fakültesini   bitirenler   stajlarını   tamamladıktan   sonra   serbest   avukat   olarak   çalıŞmaya baŞlayabilirler.  Bu  meslekte  iŞ  alanı  oldukça  geniŞtir.  KiŞi,  kamu  kurumlarında,  özel  Şirketlerde çalıŞabileceği gibi kendi iŞyerini açıp bağımsız da çalıŞabilir.

KarmaŞıklaŞan toplumsal düzen, değiŞen üretim biçimi ve oluŞan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, bireylerin birbirleriyle ve devletle iliŞkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaŞmıŞ kiŞilere olan gereksinimi gün  geçtikçe  arttırmaktadır.  Bu  nedenle  hukukçulara  her  zaman  ihtiyaç  vardır.  Avukatlar  her  tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iŞ bulma olanağına sahiptir.

Ayrıca  hakim,  savcı,  noter,  müfettiŞ,  hariciye  meslek  memurluğu  da  yapma  olanakları  vardır.  Bu meslekte kadınların çalıŞma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır.

 

 

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 

 

Hukuk, dinamik bir kavramdır. Her türlü geliŞme ve değiŞme hukuk sistemini de etkilemektedir. Bu nedenle bu meslekte uzmanlaŞma çok daha hızlı geliŞecek ve meslek mensuplarının daha tempolu ve karmaŞık hukuk sorunlarıyla karŞılaŞması söz konusu olacaktır.

Mesleği  seçen  kiŞinin,  Avrupa  Topluluğu  Hukuku  baŞta  olmak  üzere,  yabancı  hukuk  sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir.

 

 

F EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koŞulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. ÇeŞitli kamu ve özel kurum ve kuruluŞlar aradıkları Şartları taŞıyan baŞarılı öğrencilere burslar vermektedir.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

 

Kendi  adına  ve  hesabına  çalıŞan  avukatların  kazançlarını  tahmin  etmek  oldukça  zordur.  Meslekte uzmanlaŞmalarıyla  orantılı  olarak  kazançları  değiŞmektedir.  DeğiŞik  kurum  ve  iŞletmelerde  çalıŞan avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile

15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır.

 

 

 

 

 

G MESLEKTE İLERLEME

 

 

Avukatlar, meslek yaŞamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans

ve  doktora  tezlerini  vererek  hukuk  alanında  bir  branŞta  sırası  ile  doktor,  doçent  ve  profesör unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalıŞabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest

de çalıŞabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür.

Ayrıca,  yürüttükleri  davalarda  branŞlaŞma  söz  konusu  olabilir.  (Örn:  Vergi  davaları,  ticari  davalar,

idari davalar vb.). Noterlik belgesi alarak noter olabilirler. BENZER MESLEKLER

– Hakimlik,

– Savcılık,

– Noterlik.

 

 

 

 

 

H EK BİLGİLER

 

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim programı;

I yıl: Hukuk BaŞlangıcı, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, İktisat, Medeni Hukuk (GiriŞ, KiŞiler ve Aile Hukuku), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Muhasebe Bilanço, Spor Hukuku, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Ekonomik İliŞkileri, Vakıf Hukuku, Kalkınma Hukuku, Sosyoloji, Umumi Hukuk Tarihi,

II  yıl:  İdare  Hukuku, Ceza  Hukuku (Genel Hükümler), Türk Hukuk  Tarihi, Borçlar  Hukuku  (Genel Hükümler), Devletler       Umumi  Hukuku,  İmar  ve  İehircilik  Hukuku,  Maliye,  Türk  Dili,  Mukayeseli Hukuk,  Kitle  HaberleŞme  Hukuku,  Roma  Kamu  Hukuku,  Siyaset  Bilimi,  Çevre  Hukuku,  Kriminoloji, Bütçe Hukuku, Ekonomik Sistemler, Hukuk Metodolojisi, Yabancı Dil,

III  yıl:  Ticaret  Hukuku,  Ticari  İŞletme  ve  İŞrketler  Hukuku,  Fikri  ve  Sınai  Mülkiyet  Hukuku,  EŞya Hukuku, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Deniz Kamu Hukuku, Uluslararası İktisat, Sağlık Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku,  Mahalli  İdareler  Ekonomisi,  Sermaye  Piyasası  Hukuku,  Rekabet  Hukuku,  Avrupa  Hukuku, Özgürlükler Hukuku, Yabancılar İçin Türkçe Hukuk Dili, Yabancı Dil,

IV yıl: Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak), İcra-İflas Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, İŞ Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku okutulmaktadır.

 

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

 

Meslek Elemanları,

2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

ÇeŞitli Üniversitelerin Katalogları,

ÖSYS(Öğrenci Seçme ve YerleŞtirme Sistemi) Kılavuzu – 2010

Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey

GeçiŞ Sınavı 2010 Kılavuzu,

ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

Meslek DanıŞma Komisyonu (MEDAK) Üyesi KuruluŞlar.

 

 

İ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAİVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Barolar Birliği

Türkiye İŞ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İŞ Kurumu İl ve İube

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir